Small and Medium Enterprise

Small and Medium Enterprise

การขายเพื่อธุรกิจSME

sme เป็นคำที่ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise หมายถึง“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หลักเกณฑ์ในการวัดว่ากิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง

กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ในส่วนของประเทศไทยมีกฎหมายซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมพ.ศ.2543 ได้ให้อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจsme

Small and Medium Enterprise

ประเภทของธุรกิจ sme

ธุรกิจ sme หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่ดำเนินการครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่

  1. การผลิต ครอบคลุมทั้ง การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเหมืองแร่
  2. การค้า ครอบคลุมทั้งรูปแบบการค้าส่ง และการค้าปลีก
  3. การบริการ

เกณฑ์การจำแนกขนาดของธุรกิจ sme

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้จำแนกขนาดของธุรกิจ smeว่ากิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ได้แก่การวัดจากมูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สินถาวร และการวัดจากจำนวนการจ้างงาน

ใส่ความเห็น