14793835_721657321322832_1407222887_n

ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การ

เทคนิคการทำการตลาด

ความรับผิดชอบขององค์การ เป็นสิ่งที่องค์การมีเงื่อนไขที่กระทำต่อบุคลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ขอบเขตความรับผิดชอบดังกล่าว เป็นเรื่องที่องค์การจะต้องคุ้มครองหรือให้ผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญๆ ได้แก่

 1. ความรับผิดชอบขององค์การต่อผู้ลงทุน

องค์การต้องตอบสนองต่อผู้ลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นธรรม แต่การประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ ผู้บริหารยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทางจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิถีทางที่จะทำให้องค์การมีผลกำไรในระยะยาว องค์การจึงไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างการปฏิบัติทางจริยธรรมและผลกำไรขององค์การ การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมจึงเป็นวิธีการนำไปสู่ผลกำไรอย่างแท้จริง องค์การจะมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้เพราะการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม ทำให้ลดปัญหาด้านแรงงานและยังช่วยในการเพิ่มผลผลิต

 1. ความรับผิดชอบขององค์การต่อบุคลากร

องค์การจะเพิ่มผลผลิตได้โดยต้องอาศัยบุคลากรหรือพนักงาน ในการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งถ้าในองค์การตระหนักในข้อเท็จจริง และให้ความสำคัญในการดึงบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็นข้อเท็จจริง ความคาดหวังขององค์การ การให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่ดีและการทำงานเป็นทีม คำกล่าวที่ว่า “พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า” จึงเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเสมอ

14793835_721657321322832_1407222887_n

 1. ความรับผิดชอบขององค์การต่อลูกค้า

การสร้างและการรักษาความภักดีของลูกค้า ที่มีต่อองค์การไม่ใช่งานที่ง่ายนักเพราะยังมีสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องมากกว่าการขายสินค้าและการบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกรอบความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับรู้สิทธิของตน อันได้แก่

 • ความปลอดภัย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้าองค์การต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย ความเชื่อถือขององค์การจะหมดไปเมื่อองค์การผลิตผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกค้า
 • การรับรู้ ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นส่วนควบผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุด การแสดงความรับผิดชอบขององค์การ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นราคา คุณภาพ ขนาด รูปร่างและคุณสมบัติอื่นๆ
 • การบอกกล่าว เป็นสิทธิของผู้เป็นลูกค้าที่จะแนะนำการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและลูกค้า องค์การต้องมีความรับผิดชอบที่จะสร้างกลไก เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากลูกค้า
 • การศึกษา ความรับผิดชอบขององค์การที่ให้ลูกค้าเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาเป้าหมายคือ ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการใช้ที่เหมาะสม
 • การเลือก เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดองค์การจะต้องไม่สร้างข้อจำกัดในการแข่งขัน
 1. ความรับผิดชอบขององค์การต่อสิ่งแวดล้อม

ลุกค้าในยุคปัจจุบันจำนวนมากได้นำความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การซื้อ นอกเหนือจากราคา คุณภาพ การบริการและอื่นๆ จากการศึกษาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ พอใจที่จะจ่ายค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น องค์การถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดย่อมก็ควรจะแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เพื่อลดมลพิษทางน้ำและอากาศ การรักษาระบบนิเวศอื่นๆ อย่างไรก็ตามความสามารถขององค์การในการผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า การควบคุมมลพิษจึงเป็นภาระงานที่หนัก สำหรับองค์การขนาดย่อม เนื่องจากองค์กรอาจมีเครื่องจักรที่ล้าสมัย และมีเงินทุนอยู่อย่างจำกัดองค์การจะต้องเรียนรู้ถึงต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สิ่งสำคัญที่สุดที่องค์การจะต้องปฏิบัติ คือ

 • ลด (Reduce) ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยลดจำนวนวัตถุดิบ/วัสดุ ที่จะก่อให้เกิดมลพิศต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ใหม่ (Reuse) เท่าที่สามารถทำได้ โดยส่วนที่เสียหายจากการผลิตนำมาเป็นวัตถุดิบของอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง
 • แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยการใช้วัตถุดิบ/วัสดุที่ถูกกำจัดทิ้งไปและนำมาสร้าง หรือผลิตเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่
 1. ความรับผิดชอบขององค์การต่อชุมชน

องค์การจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยอาจจัดหางานสร้างความมั่งคั่งหรือสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในวิถีทางต่าง ๆ  องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องรู้ถึงหน้าที่ที่จะให้กับชุมชนในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ องค์การที่ให้การสนับสนุนชุมชนมักมีผลประกอบการที่ดีกว่าองค์การที่ละเลยต่อความรับผิดชอบ

ติวกฎหมาย

ใส่ความเห็น