เบนซ์มือสอง

การใช้พนักงานขายในการโฆษณา

เทคนิคการทำการตลาด

สภาวะตลาดที่นักการตลาดต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายของการสร้าง Brand Awareness ให้เกิดขึ้นกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้น โดยมากมักจะเป็นในช่วงระยะเริ่มแรกของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ โดยมักที่จะทำการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา แล้วจึงมีการใช้พนักงานขาย เข้ามาประกอบในระยะเวลาต่อมา

เพื่อทำการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สินค้า ตลอดจนให้เกิดการสั่งซื้อ benzusedcar ดังนั้นนักการตลาดย่อมต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด ว่า ต้องการวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เพื่อให้สามารถทำการเลือกใช้หลายๆ เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระยะเริ่มแรก (Introduction Stage) ซึ่งมีงบประมาณที่จำกัด ดังนั้น การใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดนั้น ต้องเพื่อให้เกิด Brand Awareness ต่อกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด และจะต้องกระจายไปสู่ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การใช้สื่อโฆษณาเข้ามาร่วมด้วย จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม

เบนซ์มือสอง

การใช้พนักงานขายเพื่อสาธิตถึงคุณสมบัติของสินค้าได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจน หรือในกรณีที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย การใช้พนักงานขายย่อมมีบทบาทสำคัญกว่าการใช้สื่อโฆษณา  หรืออาจพบเห็นได้บ่อยครั้ง ที่มีการใช้พนักงานขายและใช้สื่อโฆษณาในการทำกลยุทธ์การตลาดร่วมกัน

งานวิจัยหลายชิ้นได้มีการกล่าวว่า พนักงานขายของบริษัทที่มีการทำโฆษณาย่อมได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้ามากกว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการใช้สื่อโฆษณาประกอบ เนื่องจากการโฆษณาทำให้ลูกค้าเกิด Brand Awareness ในตัวสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้การขายโดยพนักงานขายสามารถทำได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การใช้โฆษณาและพนักงานขายควบคู่กันไปย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาความเข้าถึงของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของบริษัท (reach) ลดต้นทุน ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสในการขายเบนซ์มือสองให้มีมากขึ้น

อย่างไรก็ดี พนักงานขายบางกลุ่มไม่เชื่อถือในผลของการโฆษณา พวกเขาต้องการที่จะให้นำงบโฆษณาดังกล่าวไปเพิ่มค่า Commission และลดราคาสินค้ามากกว่า ทำให้ Ted Pollock ได้มีการกล่าวสรุปถึงการใช้โฆษณาเพื่อมาช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการขายได้ดังต่อไปนี้

  • ช่วยลดระยะเวลาของพนักงานขาย
  • ช่วยละระยะเวลาในการอธิบายคุณลักษณะของสินค้า / บริการให้แก่ลูกค้า
  • ช่วยในการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับลูกค้า
  • เป็นตัวผลักดันให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขา

ใส่ความเห็น