การรวบรวมบุคคลและเป้าหมาย

เทคนิคการทำการตลาด

ทฤษฎีนี้จะทำให้รู้จักลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม

ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในทีมผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น วิธีการบริหารตามแนวนี้ จะเป็นการรวบรวมบุคคลและเป้าหมายโครงการเข้าไว้ด้วยกัน  การจูงใจต้องใช้วิธีการจูงใจในระดับสูง

 Business

  • ทฤษฎี X (The Traditioal View of Direction and Control)
  • ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal)
  • ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchl) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (Iof California t Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์  แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหาร จึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ
  • ทฤษฎีมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ การทำให้ปรัชญาที่กำหนดไว้บรรลุ  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ใส่ความเห็น